X

آگهی های مزایده

آگهی مزایده فروش تعداد محدودی از واحدهای مسکونی واقع در اختیاریه شمالی و پاسداران

بازگشت
19 آبان, 1397 — 03 آذر, 1397   
چکیده
شرکت بهساز کاشانه تهران در نظر دارد تعداد محدودی از واحدهای مسکونی خود واقع در اختیاریه شمالی و پاسداران را به شرح ذیل و به صورت نقد و اقساط از طریق مزایده عمومی به فروش برساند.
جزئیات

مزایده فروش 13970718