X

آگهی های مشارکت

آگهی مشارکت در ساخت پروژه سعادت آباد

قابل توجه سرمایه گذاران و سازندگان ساختمان - شرکت بهساز کاشانه تهران از کلیه سرمایه گذاران و سازندگان توانمند و متخصص جهت مشارکت در ساخت یک پروژه در تهران دعوت به مشارکت می نماید.