X

آگهی های مشارکت

آگهی دعوت به مشارکت در ساخت پروژه میرداماد - 1397/06/13

شرکت بهساز کاشانه تهران از کلیه سرمایه گذاران و سازندگان توانمند و متخصص جهت مشارکت در ساخت یک پروژه در تهران به شرح ذیل دعوت به مشارکت می نماید.