X

آگهی های مزایده

چکیده
شرکت بهساز کاشانه تهران در نظر دارد تعدادی از واحدهای تجاری - خدماتی واقع در میدان 15 خرداد شهرستان اردبیل را به شرح ذیل و به صورت نقد و اقساط از طریق مزایده عمومی به فروش برساند.
جزئیات

اردبیل 970917